Mandarin(P): zhǒng
Mandarin(Z): ㄓㄨㄥˇ
Korean(Eum): 총 [chong]
Korean(H/E): 무덤 총
Japanese(On): ちょう, ちゅ [chou, chu]
Japanese(Kun): つか, おか, やしろ [tsuka, oka, yashiro]
Cantonese: cung2
Vietnamese: trủng
Hist. Tang: *djiǒng, djiǒng
------------------------------------------------------------
Definition: burial mound, mausoleum; grand
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [14.8]
Total strokes: 10
Radical:
Other variant:
------------------------------------------------------------
Unicode: U+51A2
Big Five: ADE0
GB 2312: 5803
JIS X 0208-1990: 4947
Cangjie: BMMO
Four-corner Code: 3723.2
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10304.090
Kang Xi: 0130.250
CiHai: 166.302
Morohashi: 01585
Dae Jaweon: 0293.050

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I 塚 zhǒng (1) (形声。 从宀(mì), 豕(chù)声。 冖, 表地覆盖。 将死者覆盖于墓中, 故从冖。 本义: 高而大的坟) (2) 同本义 [burial mound] 冢, 高坟也。 《说文》 掌公墓之地。 《周礼·冢人》 冢, 秦晋之间或谓之陇。 《方言十三》 乃立冢土。 《诗·大雅·緜》。 传: 大社也。 即祭土神的高大土坛。 项羽烧秦宫室, 掘始 …   Advanced Chinese dictionary

 • — (參見 ) zhŏng ㄓㄨㄥˇ 〔《廣韻》知隴切, 上腫, 知。 〕 1.墳墓。 《周禮‧春官‧序官》: “冢人, 下大夫二人, 中士四人。” 鄭玄 注: “冢, 封土為丘壟, 像冢而為之。” 賈公彥 疏: “案《爾雅》, 山頂曰冢, 故云像冢而為之也。” 南朝 宋 謝惠連 《祭古冢文》: “東府掘城北塹, 入丈餘, 得古冢。” 清 王應奎 《柳南隨筆》卷一: “﹝ 秋谷 ﹞嘗至吾邑謁 定遠 墓, 遂以私淑門人剌焚於冢前。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音: zhong3 解释: 1. 高大的坟墓。 如: “野冢”、 “英雄冢”。 史记·卷八·高祖本纪: “项羽烧秦宫室, 掘始皇帝冢。 ” 2. 山顶。 诗经·小雅·十月之交: “百川沸腾, 山冢崒崩。 ” 3. 封土祭祀地祇的地方。 即“社”。 见“冢土”条。 居长的、 居首的。 见“冢妇”、 “冢息”、 “冢宰”等条。  冢 拼音: zhong3 解释: 坟墓。 同“冢”。 唐·李贺·许公子郑姬歌: “相如冢上生秋柏, 三秦谁是言情客? ” …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:zhong3 1. 高大的墳墓。 如: “野冢”、 “英雄冢”。 史記·卷八·高祖本紀: “項羽燒秦宮室, 掘始皇帝冢。” 2. 山頂。 詩經·小雅·十月之交: “百川沸騰, 山冢崒崩。” 3. 封土祭祀地祇的地方。 即“社”。 見“冢土”條。 居長的、 居首的。 見“冢婦”、 “冢息”、 “冢宰”等條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — zhǒng (1) ㄓㄨㄥˇ (2) 坟墓: 古~。 荒~。 衣冠~。 青~。 丛~。 (3) 长(zh僴g ): ~子(长子)。 ~嗣(嫡长子)。 ~妇(嫡长子的妻子)。 ~息(长子)。 (4) 大: ~君(大君, 对列国君主的敬称)。 ~祀(帝王在宗庙举行的大祭礼)。 (5) 山顶。 (6) 郑码: WWGS, U: 51A2, GBK: DAA3 (7) 笔画数: 10, 部首: 冖, 笔顺编号: 4513533434 …   International standard chinese characters dictionary

 • 冢宰 — (冢宰, 塚宰) 官名。 太宰的别称。 太宰原为掌管王家财务及宫内事务的官。 周武王死时, 成王年少, 周公曾以冢宰之职摄政。 《论语·宪问》: 君薨, 百官总己, 以听于冢宰三年。 冢宰为内朝主宰。 在《周礼》作为天官, 成为六卿的首位, 总管全国大事。 郑玄注: 变冢言大, 进退异名也。 百官总焉, 则谓之冢, 列职于王, 则称大。 冢, 大之上也。 山顶曰冢。 春秋时以冢宰为执政之美称。 《左传·昭公元年》记赵武谓子产: 武请于冢宰矣。 杜预注: 冢宰, 子皮。 子皮为郑的执政。… …   Chinese Collegiate Historical dictionary of bureaucratic ranks

 • 冢塋 — (冢塋, 冢茔) 墓地。 《漢書‧哀帝紀》: “太皇太后詔外家 王氏 田非冢塋, 皆以賦貧民。” 顏師古 注: “塋, 冢域也。” 《後漢書‧郭伋傳》: “帝親臨弔, 賜冢塋地。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冢茔 — (冢塋, 冢茔) 墓地。 《漢書‧哀帝紀》: “太皇太后詔外家 王氏 田非冢塋, 皆以賦貧民。” 顏師古 注: “塋, 冢域也。” 《後漢書‧郭伋傳》: “帝親臨弔, 賜冢塋地。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冢婦 — (冢婦, 冢妇) 嫡長子之妻。 《禮記‧內則》: “冢婦所祭祀賓客, 每事必請於姑。” 唐 韓愈 《扶風郡夫人墓志銘》: “﹝夫人﹞為司徒侍中 莊武公 之冢婦。” 《紅樓夢》第一一○回: “ 邢夫人 雖說是冢婦, 仗着悲戚為孝四個字, 倒也都不理會。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冢妇 — (冢婦, 冢妇) 嫡長子之妻。 《禮記‧內則》: “冢婦所祭祀賓客, 每事必請於姑。” 唐 韓愈 《扶風郡夫人墓志銘》: “﹝夫人﹞為司徒侍中 莊武公 之冢婦。” 《紅樓夢》第一一○回: “ 邢夫人 雖說是冢婦, 仗着悲戚為孝四個字, 倒也都不理會。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 冢孫 — (冢孫, 冢孙) 嫡長孫。 宋 葉適 《送王通判》詩: “ 左原 冢孫產 巴東 , 山靈地秀兼長雄。” 明 沈德符 《野獲編‧勛戚‧嗣封新建伯》: “ 新建伯 王瑞樓 承勳 , 文成先生 冢孫也。” 嚴既澄 《不遇》: “誰不知道我是‘大夫第’的冢孫?” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.